`

راز ماندگار شدن؟


کوه پرسید ز رود

زیر این سقف کبود

راز ماندن در چیست؟

گفت: در رفتنِ من

کوه پرسید: و من؟

گفت در ماندنِ تو

بلبلی گفت: و من؟

خنده ای کرد و گفت: در غزل خوانی تو

آه از آن آبادی

که در آن کوه رَوَد

رود مرداب شود

و در آن بلبل سرگشته سرش را به گریبان ببرد

و نخواند دیگر


من و تو،بلبل و کوه و رودیم

راز ماندن

جز،

در خواندن من،

ماندن تو،

رفتن یاران سفر کرده یمان نیست.


بدان!


ابوالفضل سپهر


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان