`

چون مست خوریم هر چه بادا بادا


دلو زدیم به دریا

هر چه بادا بادا

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان